Regulamin Komisji Licencjonowania Trenerów

REGULAMIN KOMISJI LICENCJONOWANIA TRENERÓW
LUBUSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Komunikat dotyczący licencji trenerskich dla szkoleniowców LZPN od 01.01.2015

I. Komisja Licencji Trenerskich Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest upoważniona do przyznania i przedłużania trenerom licencji: PZPN A, UEFA B, PZPN B, UEFA C./podst. : Uchwała VI/116 z 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN i działając na mocy art. 32 Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

1. Licencja PZPN A do dnia 30.06.2015 roku, upoważnia do prowadzenia wszystkich zespołów piłki nożnej seniorów do III ligi (włącznie), wszystkich zespołów kobiecych /do ekstraligi włącznie/, I ligi FUTSALU, wszystkie zespoły juniorów starszych i juniorów młodszych oraz wszystkie pozostałe zespoły młodzieżowe i dziecięce;

 
- od 1.07.2015 roku w/w kategorie będą mogły być prowadzone tylko przez trenerów posiadających licencje UEFA A

- licencję mogą otrzymać szkoleniowcy posiadający dyplom trenera klasy M / I / II klasy piłki nożnej.

- od 1.07.2015 roku posiadacze licencji trenerskiej PZPN A będą mogli prowadzić zespoły IV Ligi, I ligi FUTSALU, I ligi Kobiet, Ligi Wojewódzkiej Juniorów od "A" do "F"

2. Licencja UEFA B, upoważnia do prowadzenia wszystkich zespołów klasy Okręgowej, II ligi FUTSALU, II ligi Kobiet, Ligi Wojewódzkiej Juniorów od "A" do "F"
 
- licencję UEFA B, wydawaną przez PZPN mogą otrzymać szkoleniowcy posiadający uprawnienia z dyplomem UEFA B lub będący słuchaczami kursu UEFA B (tylko warunkowo na czas trwania kursu).

3. Licencja PZPN B do dnia 30.06.2015, upoważnia do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej, II ligi FUTSALU, II ligi Kobiet, Ligi Wojewódzkiej Juniorów od "A" do "F"

- licencję mogą otrzymać szkoleniowcy posiadający minimum dyplom UEFA B lub uprawnienia instruktora.

- od 1.07.2015 roku tylko posiadacze licencji trenerskiej UEFA B będą upoważnieni do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej, II ligi FUTSALU, II ligi Kobiet, Ligi Wojewódzkiej Juniorów od "A" do "F" 


4. Licencja UEFA C, upoważnia do prowadzenia zespołów klasy "B" i "C", młodzieżowych ligi terenowej oraz wszystkich rozgrywek dziecięcych do lat 12 od młodzika D - junior i młodsi ( E, F, G - junior).

- licencję mogą otrzymać osoby, które posiadają dyplom UEFA C lub są uczestnikami kursu UEFA C (tylko warunkowo na czas trwania kursu).

II. DOKUMENTACJA

1. Komisja Licencji Trenerskich LZPN przyznaje licencje i przedłuża okres ich ważności na okres minimum 1 roku i maksimum 3 lat dwa razy w ciągu roku kalendarzowego w następujących terminach, w trybie zwyczajnym:

a. przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezon letniego (czerwiec/lipiec/sierpień) oraz
b. przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu wiosennego (styczeń/luty/marzec)


2. Komisja Licencji Trenerskich LZPN ustaliła ostateczne terminy składania wniosków:

a. przed rundą wiosenną do 31 stycznia bieżącego roku
b. przed rundą jesienną do 30 czerwca bieżącego roku

UWAGA: Należy przestrzegać terminów składania wniosków licencyjnych!

Wnioski złożone w trakcie trwania rozgrywek, będą rozpatrywane w trybie nadzwyczajnym!!! ( nie dotyczy trenerów grup młodzieżowych)

3. Wymagane dokumenty o wydanie licencji:

a. wypełniony wniosek wydania licencji;

b. odpis dyplomu trenera lub książeczki instruktora piłki nożnej tylko w przypadku wniosków o wydanie nowej licencji (nie dotyczy wniosków o przedłużenie aktualnie posiadanej licencji);

c. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw obywatelskich;

d. zaświadczenie o uczestnictwie w kursach doszkalających, kursokonferencjach trenerskich organizowanych przez ZPN lub PZPN (xero dokumentu, certyfikaty), minimum raz w roku.

e. w przypadku braku certyfikatu z kursokonferencji za dany rok, istnieje możliwość otrzymania warunkowo na okres 6 miesięcy licencji po złożeniu zobowiązania pisemnego, potwierdzonego przez Prezesa Klubu w którym aktualnie dany trener pełni rolę szkoleniowca, o uczestnictwie w najkrótszym przewidzianym terminie w szkoleniu trenerskim organizowanym przez Lubuski Związek Piłki Nożnej ? brak spełnienia w/w warunku czyli wzięcia udziału w szkoleniu skutkuje nie wydaniem licencji trenerskiej przez okres 12 miesięcy
 
f. opinia z ostatniego lub aktualnego miejsca pracy w klubie sportowym tylko w przypadku wniosków o wydanie nowej licencji (nie dotyczy wniosków o przedłużenie aktualnie posiadanej licencji);

g. 2 zdjęcia;

h. poświadczenie opłaty licencyjnej na konto LZPN:


4. Dokumenty do przedłużenia posiadanej licencji trenera może uzyskać osoba, która w okresie posiadania licencji co najmniej:

a) jeden rok/sezon samodzielnie prowadziła zespół piłki nożnej odpowiedniego szczebla,

b) dokształcała się na kursach licencyjnych, kursokonferencjach ogólnopolskich, wojewódzkich minimum raz w roku.

III. OPŁATY

1. Za wydanie lub przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym obowiązuje opłata:

Tryb
PZPN A
UEFA B
PZPN B
UEFA C
W trybie zwyczajnym - za 3lata
300 zł
150 zł
150 zł
150 zł
W trybie nadzwyczajnym - za 3 lata
2000 zł
500 zł
300 zł
100 zł

 

2. Opłatę za przyznanie/przedłużenie licencji uiszcza trener, występujący o jej przyznanie na konto LZPN.

IV. ZASADY i KARY

1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu z zawodów /numeru, kategorii licencji/.

2. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu trenera posiadającego licencję, a nie prowadzącego zespołu i nieobecnego na ławce trenerskiej / ławce zawodników rezerwowych w czasie zawodów.


3. Naruszenie tej zasady oraz prowadzenie zespołu podczas zawodów pucharowych i mistrzowskich powoduje zastosowanie kar w stosunku do:

- klubu III ligi:
1-szy mecz kara pieniężna - 1 500,00 zł
2-gi mecz kara pieniężna - 3 000,00 zł
3-ci mecz, weryfikacja zawodów jako walkower /3-0/ dla zespołu przeciwnego

- klubu IV ligi:
1-szy mecz kara pieniężna - 1 000,00 zł
2-gi mecz kara pieniężna - 2 000,00 zł
3-ci mecz, weryfikacja zawodów jako walkower /3-0/ dla zespołu przeciwnego

- klubu kl. O:
1-szy mecz kara pieniężna - 500 zł
2-gi mecz kara pieniężna - 1000,00 zł
3-ci mecz, weryfikacja zawodów jako walkower /3-0/ dla zespołu przeciwnego

- kluby kl. A:
1-szy mecz kara pieniężna - 250 zł
2-gi mecz kara pieniężna - 500 zł
3-ci mecz, weryfikacja zawodów jako walkower /3-0/ dla zespołu przeciwnego

- kluby kl. B i C:
1-szy mecz kara pieniężna - 125 zł
2-gi mecz kara pieniężna - 250 zł
3-ci mecz, weryfikacja zawodów jako walkower /3-0/ dla zespołu przeciwnego

- w pozostałych ligach i klasach rozgrywkowych opłaty będą nakładane zgodnie z uchwałą PZPN, natomiast w rozgrywkach kobiecych, młodzieżowych i dziecięcych nie ma opłat z tego tytułu, dopuszcza się inną formę kar zgodnie z uchwałą Zarządu LZPN.
V. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Drogą pocztową-polecony z poświadczeniem odbioru.
2. Osobiście w siedzibie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Wnioski nie kompletne nie będą rozpatrywane.
4. Nie będą również rozpatrywane wnioski przesłane faxem.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązkiem licencyjnym na terenie funkcjonowania LZPN objęte są zespoły seniorów III ligi, IV ligi, klasy Okręgowej, klasy A, B, C oraz zespoły kobiet, FUTSALU i wszystkie zespoły młodzieżowe i dziecięce (chłopcy, dziewczęta).

2. Trenerowi, któremu nie przyznano licencji od decyzji Komisji Licencyjnej przysługuje prawo odwołania się do Komisji Odwoławczej LZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


3. Pełny tekst Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w zakresie licencji umieszczony jest na stronie internetowej PZPN.

 

Komisja Licencyjna LZPN
Przewodniczący Komisji
Michał Grzelczyk