Vademecum zasad bezpieczeństwa

Wytyczne dla klubów piłkarskich będących organizatorami meczu piłki nożnej, będącymi  imprezami niemasowymi i masowymi w zakresie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.

 I. Pojęcia podstawowe
1. Impreza masowa ( mecz piłki nożnej)
Masowa impreza sportowa w dyscyplinie piłki nożnej, organizowana na obiekcie sportowym, na którym udostepniona liczba miejsc przez organizatora zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ochrony przeciwpożarowej wynosi nie mniej niż 1000 osób.
2. Impreza masowa podwyższonego ryzyka--w czasie której zgodnie z informacją o przewidywanych zagrożeniach lub dotychczasowych  doświadczeniach dotyczacych zachowania uczestników, istnieje obawa wystapienia objawów przemocy lub agresji.
3. Impreza nie będąca impreza masową -- to impreza gdzie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisów przeciwpożarowych, organizator udostepnił nie więcej jak 1000 miejsc dla uczestników.
5. Organizator ? osoba prawna lub fizyczna  lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowości prawnej przeprowadzającej imprezę.
6. Regulamin obiektu ? przepisy wydane przez właściciela, , posiadacza, użytkownika, zawierające zasady wstepu na teren lub obiekt.
7. Osoba odpowiedzialna za koordynację działań związanych z bezpieczeństwem na obiekcie piłkarskim ? osoba wyznaczona przez zarząd klubu koordynująca zasady bezpieczeństwa w trakcie imprezy niemasowej.
 
II. Bezpieczeństwo na zawodach  piłkarskich nie będących imprezami masowymi.

Organizator meczów piłkarskich, które nie spełniają warunków imprez masowych   jest zo-bowiązany do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, nawet w sytuacji uczestniczenia w nim kilkudziesięciu widzów. Za organizację imprez piłkarskich odpowiedzialny jest Zarząd Klubu.
Kluby piłkarskie pomimo, że nie organizują meczu jako imprezy masowej ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników meczu. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu. Ponadto klub sporto?wy w procesie organizacji meczu powinien przestrzegać i realizować między innymi poniższe zasady:

- powołać osobę odpowiedzialną za koordynację działań związanych z bezpieczeństwem na własnym obiekcie. Osoba taka powinna posiadać opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Klubu zakres uprawnień i obowiązków związanych z bezpieczeństwem.

- osobą odpowiedzialna przed rozpoczęciem każdego sezonu powinna przeprowadzić analizę stanu bezpieczeństwa i omówić aktualne warunki bezpieczeństwa na danym obiekcie z udziałem przedstawicieli miejscowych władz samorządowych, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, służb medycznych, służb sanitarnych i agencji ochrony. Z wykonanych czynności powinien zo?stać sporządzony protokół uzgodnień, który należy przechowywać w aktach klubu razem z dokumentacją dotyczącą spraw bezpieczeństwa.
- podczas spotkania z w/w podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu meczów należy przekazać szczegółowy terminarz na daną rundę rozgrywek.

- klub ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów piłkarskich, a także za zachowanie wszystkich osób, które w jego imieniu współdziałają w ich organizacji, zapewnienie bezpieczeństwa sędziom, drużynie gości, obserwatorowi/delegatowi oraz zapewnienie parkingu dla środków transportu drużyny gości, sędziów i obserwatora/delegata.

- wyznaczyć imiennie osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo sędziów, obserwatora/delegata od chwili przybycia na obiekt do momentu opuszczenia obiektu.

- przejścia dla uczestników zawodów pomiędzy szatnią, a polem gry powinny być odpowiednio zabezpieczone lub wyodrębnione od miejsc przeznaczonych dla publiczności zgodnie z wymogami licencyjnymi (tunel, rękaw, wyznaczone przejście itp.).

- zapewnić niezbędną ilość  osób zabezpieczających,  odpowiednio oznakowanych. Wykaz osób  biorących udział w zabezpieczeniu zawodów,  powinien być wręczony sędziemu przed rozpoczęciem meczu.

- służby porządkowe winne być oznakowane kamizelkami koloru kontrastowego ( pomarańczowe, czerwone, zielone itp. ), być wyposażone w identyfikator umieszczony w widocznym miejscu, zawierający imię, nazwisko oraz numer z listy ewidencyjnej. Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo powinna posiadać stosowny identyfikator.

- zakazać wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są zawody, osobom nietrzeźwym. Osoby zakłócające porządek, prowokujące do agresji, wznoszące ordynarne okrzyki muszą być bezzwłocznie usunięte poza obiekt sportowy. Odpowiednie zarządzenia informujące publiczność muszą być zawarte w regulamlnach umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych i widocznych.

- zapewnić uczestnikom rozgrywanych zawodów pomoc medyczną w zakresie określonym przez regulamin danych rozgrywek przez cały czas ich trwania. Należy wpisać do sprawozdania sędziowskiego dyżurującego przedstawiciela służby zdrowia np.: lekarza, pielęgniarkę lub ratownika medycznego. Gospodarz obowiązany jest zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

- zapewnić dogodne dojście do widowni jak również wygodne i bezpieczne miejsca do oglądania zawodów.

- zabezpieczyć urządzenia sanitarne, szatnie, nosze itp.

- zabezpieczyć szatnie zawodników i sędziów przed przebywaniem lub wchodzeniem do nich osób nieupoważnionych oraz zapewnić depozyt na rzeczy  wartościowe obydwu drużyn i sędziów. W przypadku kradzieży za powstałe szkody odpowiada organizator zawodów.

- zakazać używania przed, w trakcie i po zakończeniu zawodów piłkarskie środków pirotechnicznych (race, petardy, świece dymne itp.).

- zabronić umieszczania na terenie stadionu flag, haseł i symboli o treściac nazistowskich, faszystowskich, komunistycznych, rasistowskich czy też pochwalających przemoc lub terroryzm. Zabronić również wywieszania haseł i symboli obrażających organizatorów rozgrywek oraz kluby w nich uczestniczące. Dopuszczane są jedynie transparenty związane z meczem.

- Organizator zawodów odpowiada za mienie i środki transportu drużyny gości, sędziów, obserwatora/delegat, znajdujące się na obiekcie  we wskazanym przez organizatora miejscu przed, w trakcie i po zawodach.

III. Uwagi
1. Wszelkie decyzje ( zezwolenia) dotyczące  uznania meczu za imprezę masową podwyższonego ryzyka wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W celu przeprowadzenia takiej imprezy organizator nie później jak 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, wystepuje z wnioskiem do właściwego terenowego organu samorządowego ( szczegóły wniosku reguluje rozdział 5 , art 24,25,26 ustawy z dnia 20.03.2009r o bezpieczeństwie imprez masowych).
2. Zasady bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich powinny byc zgodne z:
- wymogami  licencyjnymi  dla danych klas rozgrywkowych,
-przepisami gry w piłkę nożną
- rozporzadzeniami władz lokalnych.
3. Przy organizacji imprez masowych nalezy przestrzegać zasad zawartych w ustawie z dnia 20.03.2009r o bezpieczeństwie imprez masowych ? dziennik Ustaw Nr 62/2009r poz. 504.
4. W wszelkich sprawach spornych oraz problemach wystepujących przy organizacji meczy, proszę o nawiązanie kontaktu z Komisją d/s Bezpieczeństwa.


Lubuski Związek Piłki Nożnej
Zielona Góra 15.12.2012