Regionalny specjalista ds. rozwoju piłki amatorskiej

Logo PZPNPolski Związek Piłki Nożnej od początku 2018 roku rozpoczął wdrażanie strategii wzrostu partycypacji w piłce nożnej. Projekt ten wdrażany jest w całej Polsce. Jednym z filarów programu są powołani w każdym województwie regionalni specjaliści ds. rozwoju piłki amatorskiej. W województwie lubuskim osobą pełniącą funkcję regionalnego specjalisty jest Pan Daniel Sienkiewicz. 
Do głównych zadań regionalnego specjalisty ds. rozwoju piłki amatorskiej należy przede wszystkim:

 a) stałe monitorowanie liczby zarejestrowanych zawodników czynnie uprawiających piłkę nożną w województwie oraz realizowanie celów w zakresie wzrostu partycypacji społeczeństwa w piłce nożnej w każdej kategorii wiekowej niezależnie od płci;

b) wykonanie inwentaryzacji wszystkich obiektów sportowych w województwie nadających się do zajęć piłkarskich oraz stałe monitorowanie stanu faktycznego w zakresie dostępnych boisk piłkarskich na obszarze województwa;

c) wykonanie inwentaryzacji wszystkich szkółek piłkarskich na terenie województwa celem sklasyfikowania ich potencjału szkoleniowego oraz zdolności do uczestnictwa w programie certyfikowania szkółek piłkarskich;

d) planowanie i wykonanie okresowych planów współpracy z lokalną społecznością piłki nożnej na poziomie amatorskim na terenie województwa, których celem jest wsparcie i rozwój inicjatyw grassroots.

Powyższe zadanie regionalny spacjalista ds. rozwoju piłki amatorskiej wykonuje w ściesłej współpracy z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej.